lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

โหลดแนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น ที่กำลังจะเปิดสอบ

เจ้าของร้าน

1.กรณีในวันใดมีจำนวนเงินเกินอำนาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บรักษาไว้ได้จะต้องดำเนินการ

      อย่างไร 

ก. ให้นายก อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร

ข. ให้หัวหน้าส่วนการคลังเก็บรักษาไว้ในวันรุ่งขึ้นให้ นำเงินฝากธนาคาร

ค. ให้นำฝากให้เสร็จสินภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัยและวันรุ่งขึ้นหรือวัน

                เปิดทำการถัดไปให้นำฝากธนาคาร

ง. ให้ปลัด อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร

ตอบ    ค. ให้นำฝากให้เสร็จสินภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัยและวันรุ่งขึ้น

          หรือวันเปิดทำการถัดไปให้นำฝากธนาคาร

2.  การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินสดครั้งหนึ่งมีจำนวนเท่าใดให้ผู้บริหาร

       ท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ

        รับผิดชอบร่วมกัน ควบคุมการรับส่งเงิน

ก. 10,000  บาทข. 20,000  บาท

ค. 30,000  บาทง. 40,000  บาท

ตอบ  ค. 30,000  บาท

3.  ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก. นายก อบต. กับ ปลัด อบต.

ข. นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง

ค. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ง. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตอบ  ค. นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4.  เงินที่เบิก ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน

ก. 10  วันข. 15  วัน

ค. 20  วันง. 25  วัน

ตอบ  ข. 15  วัน

 

5.  การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

ก. สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐาน แห่งหนี้

ข. ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

ค. เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อนสิ้นปี โดยการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ถ้าเห็นว่าจะเบิก

    เงินไปชำระหนี้ผูกพันนั้นไม่ทันภายในปีให้ขออนุมัติเบิกตักปีต่อใคร

ก. นายก อบต.

ข. นายอำเภอ

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตอบ  ก. นายก อบต.

7. การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

ก.  เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแล

                รักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข. ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญา นั้นไม่เกินเดือนกันยายนของ

               ปีใหม่ 

ค. ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

8. ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก. นายก อบต.

ข. ปลัด อบต.

ค. หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

ง. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตอบ  ค. หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

 

9.  ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ก. หัวหน้าส่วนการคลังข. ปลัด อบต.

ค. นายก อบต.ง. นายอำเภอ

ตอบ  ค. นายก อบต.

10. องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด

ก. จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นข. จ่ายเป็นเช็ค

ค. จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาลง. จ่ายเป็นเช็คและเงินสด

ตอบ  ข. จ่ายเป็นเช็ค

11.  ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให ้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับ

       อนุญาตจากใคร 

ก. นายก อบต.ข. ปลัด อบต.

ค. หัวหน้าหน่วยงานคลังง. นายอำเภอ

ตอบ  ค. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

12.  การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล

ก. การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท

ข. การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง

ค. การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

13.  ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้

ก. หัวหน้าส่วนการคลังข. ปลัด อบต.

ค. นายก อบต.ง. นายอำเภอ

ตอบ  ค. นายก อบต.

14.  การจ่ายยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ

ก. เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้

ข. มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว

ค. ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้

               สำหรับเรื่องนั้น

ง. ข้อ ข  และ  ค  ถูก

ตอบ  ง. ข้อ ข  และ  ค  ถูก

15.  การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายใน

       กำหนดกี่วัน 

ก. 15  วันข. 20  วัน

ค. 25  วันง. 30  วัน

ตอบ  ค. 25  วัน

16. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมใน ส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่าย

      ในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร 

ก.  นายก อบต.ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น

ค. สภาท้องถิ่นง. นายอำเภอ

ตอบ  ค. สภาท้องถิ่น

17. ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเท่านั้น

ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

               เท่านั้น 

ค. เมื่อได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า

               ระยะเวลาที่เหลือ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือนและอีกร้อยละยี่สิบห้าของยอด เงินสะสม

              คงเหลือเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ง. ไม่มีข้อใดถูก

18.  หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำงบแสด งฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ 

       ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคตรวจสอบภายในกี่วัน

       นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ก. 30  วันข. 60  วัน

ค. 90  วันง. 120 วัน

ตอบ  ค. 90  วัน

19. เมื่อลงรายการจำนวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อต้องแก้ไขจะทำอ ย่างไร

ก. ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่ทั้งจำนวนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

ข. ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่

ค. ทำลายทิ้งทั้งฉบับยกเว้นสำเนา

ง. ยกเลิกทั้งฉบับ

ตอบ  ง. ยกเลิกทั้งฉบับ

20.  เงินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้

ก. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ข.  เงินที่ผู้อุทิศให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ไว้แล้ว

ค. เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

21.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ก.  ใบเสร็จรับเงินเล่มใด ใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นไปใหม่ก็

                ให้ใช้ใบเสร็จเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่เจาะปรุรูหรือ 

                ประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไป

ข. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีนั้น เมื่อสิ้นปีให้ใช้ต่อไปได้และจัดทำรายงานสรุป

                เลขที่ใบเสร็จให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ค. ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่มเติมจำนวน

ง. หน่วยงานคลังต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจำนวนที่จัดพิมพ์

ตอบ  ง. หน่วยงานคลังต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจำนวนที่

          จัดพิมพ์

22.  การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน

ก. นายก อบต.ข. ปลัด อบต.

ค. หัวหน้าส่วนการคลังง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก. นายก อบต.

23. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

ก. ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ข. ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

ค. วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

24. ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใ ด

ก. 1 มกราคม 2526ข. 1 มิถุนายน 2526

ค. 1 ตุลาคม  2526ง. 1 เมษายน 2526

ตอบ  ข. 1 มิถุนายน 2526

25. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร

ก. นายกรัฐมนตรีข. เลขาธิการ ก.พ.

ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

26. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

ก. 3  ชนิดข. 4  ชนิด

ค. 5  ชนิดง. 6  ชนิด

ตอบ  ง. 6  ชนิด

27. หนังสือราชการคืออะไร

ก. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

ข. เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ

ค. เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง

ง. เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

ตอบ  ก. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
สุมณฑา

Kiss

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แบบบ้านสวยๆ [0]
รวมช่างต่อเติมก่อสร้างกรุงเทพ [0]
รวมช่างต่อเติมก่อสร้างภาคอีสาน [0]
รวมช่างต่อเติมก่อสร้างภาคกลาง [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม51,934 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด39,293 ครั้ง
เปิดร้าน16 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561

0924857685
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านbannknockdown.com ต่อเติมบ้าน เปลว
bannknockdown.com ต่อเติมบ้าน เปลว
รับเจาะบ่อบาดาล บริการขุดเจาะบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
เบอร์โทร : 0924857685
อีเมล : Yuttanathipwongsa@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก